DMC za kompanije

OPCIJA 1

            U Republici Makedoniji kompaniju može osnivati strana osoba, ili strana kompanija.

            Osnivač može učestvovati 100% u kapitalu (domaća kompanija sa 100% stranim kapitalom) ili suodnosu koji osnivaču odgovara sa drugom domaćom kompanijom ili osobom (domaća kompanija sa mešovitim kapitalom).

            Kompanija se osniva sa njenim upisom u trgovački registar i sve formalnosti traju 10-15 dana od dana podnošenja prijave za upis.

            Po osnivanju kompanije, klijentu se predlažu sledeće usluge:

            Vođenje 100% aktivne kompanije bez vašeg ličnog prisustva u Republici Makedoniji, po principu DMC, što u osnovi znači kompletno servisiranje svih aktivnosti koji su potrebni za normalno funkcioniranje vaše kompanije, a to su:

·        Registracija kompanije

·        Otvaranje i vođenje rezidentnog računa u banci po vašem izboru

·        Otvaranje i vođenje nerezidentnog računa u banci po vašem izboru

·        Vođenje celokupne računovodne i finansiske dokumentacije suglasno aktuelnih propisa u RM

·        Menađerska podrška svim aktivnostima koje Vaša kompanija preduzima u RM

·        Konsalting podrška u vezi vaših pravnih i finansiskih poslovima koje će vaša kompanija imati u RM

·        Ispitivanje tržišta u svim područjima vašeg interesovanja

·        Obezbeđivanje termina za sastanak u našim prostorijama (na istoj adresi je ujedno i sedište vaše kompanije), u slučaju kada želite da se lično sastanete sa vašim klijentima ili kad boravite u RM (sa prethodnom najavom) i potpuno raspolaganje našim personalom i suradnicima u ugovorenim terminima.

Na ovoj način Vi dobijate 100% aktivnu kompaniju bez zapošljavanja postojanog personala,

bez zakupljivanja i opremanja delovnih prostorija, bez angažovanja advokata i računovođu.

REGISTRACIJA KOMPANIJE ČIJI JE OSNIVAČ STRANA KOMPANIJA

·        Osnivački ulog od 2.500$

·        Overena kopija registracije vaše kompanije

·        Odluka za imenovanje upravitelja *

(ako je strani državljanin, upravitelj lično overava svoj potpis kod notara u RM)

·        Overena kopija pasoša upravitelja*

·        Odluka za osnivanje kompanije*

·        Punomočje za registraciju*

* ( dokumenti koje priprema DMC, a vaša kompanija overava)

REGISTRACIJA KOMPANIJE ČIJI JE OSNIVAČ STRANI DRŽAVLJANIN

·        Osnivački ulog od 2.500$

·        Odluka za imenovanje upravitelja *

(ako je strani državljanin, upravitelj lično overava svoj potpis kod notara u RM)

·        Overena kopija pasoša osnivača*

·        Odluka za osnivanje kompanije*

·        Punomočje za registraciju*

* ( dokumenti koje priprema DMC, a vaša kompanija overava)

DMC za kompanije

OPCIJA 2

                        U slučaju kada mogučnosti opcije 1 su nedovoljne za vaš planirani obem rada, predlažemo vam sledeću podrškukoja vam je neophodna za formiranje nove kompanije u RM.

·        Registracija kompanije

·        Otvaranje i vođenje rezidentnog računa u banci po vašem izboru

·        Otvaranje i vođenje nerezidentnog računa u banci po vašem izboru

·        Obezbeđivanje delovnog prostora odgovarajući vašim poslovnim aktivnostima

·        Podrška prilikom kadrovskog ekipiranja vaše kompanije sa svim potrebnim profilima radnika i spoljnih suradnika u početku rada vaše kompanije

·        Profesionalnu savetodavnu funkciju u pogledu kapitalnih i političkih rizika, pravnim i finansiskim propisima i procedurama u RM

·        Redovni i nezavisni nadzor ispravnosti rada u odnosu na aktuelne propise u RM 

Na ovoj način Vi dobijate 100% kontrolu vašeg kapitala i vaših aktivnosti u RM.

REGISTRACIJA KOMPANIJE ČIJI JE OSNIVAČ STRANA KOMPANIJA

·        Osnivački ulog od 2.500$

·        Overena kopija registracije vaše kompanije

·        Odluka za imenovanje upravitelja *

(ako je strani državljanin, upravitelj lično overava svoj potpis kod notara u RM)

·        Overena kopija pasoša upravitelja*

·        Odluka za osnivanje kompanije*

·        Punomočje za registraciju*

* ( dokumenti koje priprema DMC, a vaša kompanija overava)

 

REGISTRACIJA KOMPANIJE ČIJI JE OSNIVAČ STRANI DRŽAVLJANIN

·        Osnivački ulog od 2.500$

·        Odluka za imenovanje upravitelja *

(ako je strani državljanin, upravitelj lično overava svoj potpis kod notara u RM)

·        Overena kopija pasoša osnivača*

·        Odluka za osnivanje kompanije*

·        Punomočje za registraciju*

* ( dokumenti koje priprema DMC, a vaša kompanija overava)