DMC za NVO (Ne Vladine Organizacije)

            U Republici Makedoniji nevladini sektor je u postojanom razvoju koji je diktiran prilikama u regionu, tranzicionog karaktera države i svim problemima prepoznatljivim u tom periodu, nedavnom krizom i multietničkim karakterom.

            Ovim razlozima povečan je interes stranih nevladinih organizacija za sprovođenje i realizaciju raznih projekata koji su u vezi sa izgradnjom civilnog društva i popularizaciju istog kao jedinu opciju.

            Mogučnoti koje nudi princip DMC za NVO su prilično povoljni, i to:    

·        Registraciju kancelarije u RM

·        Otvaranje i vođenje rezidentnog računa u banci po vašem izboru

·        Otvaranje i vođenje nerezidentnog računa u banci po vašem izboru

·        Obezbeđivanje svih potrebnih informacija u svim podučjamanevladinog sektora u formi izveštaja, oficijalnih statističkih prikaza i analize stručnih institucija

·        Kontakti sa naučnim institucijama, stručnih lica, i drugim NVO-ma za izradu projekata i podršku pri njihovom izboru

·        Ukazivanje na urgentnim problemima u RM koji su u području interesovanja NVO

·        Kompletnu podršku i servisiranje finansiskog dela projekata i njihovu buđetsku realizaciju

·        Obezbeđivanje kontakte i suradnju sa vladinim institucijama, agencije i ministarstva ya realizaciju projekata

·        Kompletni nadzor realizacije i dinamiku projekata iz samog početka, sa periodičnim izveštajima do njihovog završetka

·        Povremeno angažovanje pomočnog personala za velike aktivnosti (ukoliko je potebno za realizaciju velikih projekata)

·        Obezbeđivanje termina za sastanak u našim prostorijama (na istoj adresi je ujedno i sedište vašeg NVO), u slučaju kada želite da se lično sastanete sa vašim klijentima ili kad boravite u RM (sa prethodnom najavom) i potpuno raspolaganje našim personalom i suradnicima u ugovorenim terminima.

REGISTRACIJA NVO

·        Overena kopija registracije vašeg NVO

·        Odluka za imenovanje pretstavnika *

·        Odluka za registraciju NVO*

·        Program za rad i aktivnost NVO*

·        Punomočje za registraciju*

* ( dokumenti koje priprema DMC, a vaša kompanija overava)